ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Експертами сектору економічних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС України проводяться судові економічні експертизи за експертною спеціальністю

11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» при розслідувані кримінальних проваджень та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб;
11.2   «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»;
11.3   «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Підстава для проведення експертизи: постанова (ухвала) суду в цивільних, господарських чи кримінальних справах.

Підстава для проведення дослідження: (додаток) письмова заява фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження та виду послуги).

Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є визначення:

 1. Документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
 2. Документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
 3. Документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
 4. Документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;
 5. Відповідності нормативно-правовим актам відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;
 6. Відповідності нормативно-правовим актам відображення в податковому обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Типові питання, що вирішує економічна експертиза за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»:

 • Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів у касі на суму (зазначається сума) на підприємстві (найменування установи, організації) на дату (зазначається дата)?
 • Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві (найменування установи, організації), у розмірі (зазначаються кількісні та вартісні показники) на дату (зазначається дата)?
 • Чи підтверджується документально нестача основних засобів (найменування установи, організації, кількісні та вартісні показники)?
 • Чи підтверджується документально розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (найменування установи, організації) заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?
 • Чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який період) витрати на відрядження (у якій сумі)?
 • Чи підтверджуються документально висновки перевірки (зазначаються реквізити акта перевірки) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт, з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача (найменування підприємства) розмір заборгованості за поставлені підприємству (найменування підприємства) товарно–матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (номер та дата договору) за період (зазначається період), у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • Чи підтверджується документально зазначене в акті контролюючого органу (зазначаються реквізити акта) заниження об’єкта оподаткування (зазначається найменування установи, організації) за період (зазначається період) і донарахування до сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету (зазначається яких)?
 • Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством (найменування підприємства) доходи за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?
 • Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством (найменування підприємства) за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?
 • Чи підтверджуються документально витрати підприємства (найменування підприємства) за період (зазначається період), що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?
 • Чи підтверджується документально та нормативно відображення у податковому обліку підприємства (найменування підприємства) нарахування амортизації за період (зазначається період)?
 • Чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами?
 • Чи підтверджуються документально висновки акта державної податкової інспекції (номер, дата) про завищення підприємством (найменування підприємства) заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період (зазначається період)?
 • Чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки контролюючого органу фінансовий результат за операціями з цінними паперами і корпоративними правами (найменування підприємства) за період (зазначається період) у розмірі (наводиться сума)?
 • Чи підтверджується документально визначений об’єкт оподаткування з доходів, виплачених підприємством (найменування підприємства) нерезиденту (найменування нерезидента), із джерелом їх походження з України у періоді (зазначається період)?

  Головними завданнями дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій є:
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності;

 • установлення документальної обґрунтованості та аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів;

 • визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо);

 • визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання;

 • визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування;

 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді відповідно до чинних методик оцінки вартості майна, що приватизується, та інші питання, пов’язані з приватизацією, банкрутством підприємств;

 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників;

 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами;

 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик;

 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості.

  Об’єктами економічної експертизи (досліджень) можуть бути:

  • організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів;
  • роздруковані та завірені електронні документи;
  • реєстри бухгалтерського обліку;
  • статистична звітність за відповідні періоди;
  • акти ревізій і контрольних перевірок;
  • документи фінансової звітності;
  • первинні бухгалтерські документи.

   Основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій є:

  • визначення документальної обґрунтованості та аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості;
  • визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді відповідно до чинних методик оцінки вартості майна, що приватизується, та інші питання, пов’язані з приватизацією, банкрутством підприємств;
  • визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування;
  • визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо);
  • визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання;
  • установлення документальної обґрунтованості та аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів;
  • визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами;
  • визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників; визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності і в інших випадках);
  • визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;
  • визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності;
  • визначення документальної обґрунтованості та аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик;
  • визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

   Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату укладання або закінчення терміну дії угоди (зазначити реквізити). Як вказані показники характеризують господарсько-фінансову діяльність (зазначити організацію,  підприємство)?
  • Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (зазначається організація або учасник) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню учаснику, який вибув зі складу засновників (зазначається дата виходу)?
  • Чи підтверджується документально розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (зазначається організація) за період (зазначається який) і в якій сумі?
  • Чи є у вартості об’єктів нерухомості (яких саме), що підлягали приватизації, частка фінансування споруд за рахунок державних коштів відповідно до наданих установчих та первинних документів?
  • Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо нецільового використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (назва) за бюджетною програмою (назва програми)?
  • Чи підтверджується документально розрахунок пенсійних виплат громадянину (прізвище, ім’я, по батькові), проведений установами Пенсійного фонду України за період (зазначається дата)?
  • Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства (назва) за період (вказати період) ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
  • Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки стосовно наявності у підприємства (організації) (назва) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (зазначити дату)?
  • Чи була у підприємства (назва) фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату у період (вказати період) за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?
  • На які потреби були витрачені грошові кошти підприємства (назва) в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками?
  • Чи призвело витрачання коштів підприємства (організації) (назва) на виробничі потреби протягом року до скорочення заборгованості з оплати праці станом (зазначити дату). Якщо так, то які саме суми коштів були спрямовані на поточну оплату праці, а які на погашення заборгованості попередніх періодів?
  • Чи підтверджується документально та нормативно розрахунок дивідендів до виплати, здійснений підприємством (назва) емітенту корпоративних прав (назва юридичної або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за період (зазначається період)?

Завдання, які вирішуються при проведенні дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Експертиза (дослідження) документів фінансово-кредитних операцій спрямована на дослідження операцій з внесення депозитних коштів, отримання кредитів, аналіз повернення кредиту, операцій з видачі, використання та погашення кредитів.

 • визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;  
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;  
 • визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству .

Об’єкти дослідження:

 • первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера);
 • депозитні договори;
 • акти перевірок;
 • касові книги, касові звіти.
 • кредитна справа.
 • регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери тощо).
 • бухгалтерська звітність.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?
 • чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?
 • чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?
 • чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?
 • чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалося в електронно-обчислювальному вигляді на машинних носіях, експертові надаються роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку обов’язково завірені в установленому порядку.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків та обов’язкових платежів.

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

Вищезазначеними експертними спеціальностями вирішуються й інші питання за домовленістю, але перед призначенням експертизи або дослідження обов’язково проконсультуйтеся (безкоштовно) з експертом (спеціалістом) за напрямком економічних досліджень Житомирського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Житомир, вул. Старий бульвар, 18, за телефоном (0412) 40-72-62 або на електронну адресу: jitomir@dndekc.mvs.gov.ua

Догори